افسانه‌ دروغ‌ صهیونیستی‌

مورخان‌، هنرمندان‌ و باستان‌ شناسان‌ بر این‌ امر تأکید دارند که‌ ستاره‌ داوود یک‌ افسانه‌ دروغ‌ صهیونیستی‌ است‌ و در اصل‌ یک‌ شکل‌ مورد استفاده‌ عربی ‌بوده‌ است‌ که‌ توسط‌ یهودیان‌ به‌ سرقت‌ رفته‌ است‌. همه‌ حقایق‌ تاریخی‌ موید این‌ امر است‌ که‌ اسراییل‌، دولتی‌ بدون‌ اصل‌ و تاریخ‌ و یک‌ نبات‌ شیطانی‌است‌ که‌ توسط‌ استعمار در قلب‌ امت‌ اسلامی‌ کاشته‌ شده‌ است.
بررسی‌ استفاده‌ از اشکال‌ هندسی‌ در معماری‌ اسلامی‌ قبل‌ از تشکیل‌ دولت‌ یهود

مورخان‌، هنرمندان‌ و باستان‌ شناسان‌ بر این‌ امر تأکید دارند که‌ ستاره‌ داوود یک‌ افسانه‌ دروغ‌ صهیونیستی‌ است‌ و در اصل‌ یک‌ شکل‌ مورد استفاده‌ عربی ‌بوده‌ است‌ که‌ توسط‌ یهودیان‌ به‌ سرقت‌ رفته‌ است‌. همه‌ حقایق‌ تاریخی‌ موید این‌ امر است‌ که‌ اسراییل‌، دولتی‌ بدون‌ اصل‌ و تاریخ‌ و یک‌ نبات‌ شیطانی‌است‌ که‌ توسط‌ استعمار در قلب‌ امت‌ اسلامی‌ کاشته‌ شده‌ است‌ و هیچ‌ باکی ‌از واژگونی‌ حقایق‌ و خلق‌ افسانه‌ها و خرافات‌ در مورد ریشه‌ و تاریخش‌ نداردو این‌ مسیر، تمدن‌ و فرهنگ‌ دیگر امت‌ها را به‌ خودش‌ نسبت‌ می‌دهد، حتی ‌مدعی‌ شده‌ است‌ که‌ تمدن‌ قدیم‌ مصری‌ دارای‌ اصل‌ یهودی‌ است‌ و آنان‌ که‌ اهرم‌ را بنا نهادند، عبرانیون‌ بوده‌اند.

در همین‌ زمینه‌، این‌ کیان‌ یکی‌ از عناصر هنر اسلامی‌ را که‌ بر اشکال‌ هندسی‌متکی‌ است‌، به‌ عنوان‌ یکی‌ از سمبل‌هایش‌ برگزیده‌ و مشکل‌ مهمتر این‌است‌ که‌ ما از سمبل‌هایمان‌ دست‌ کشیده‌ایم‌ و نسبت‌ به‌ استفاده‌ از آنها حساسیت‌ داریم‌ و نگرانی‌ از این‌ است‌ که‌ روزی‌ بیاید که‌ ما از تمامی ‌تاریخمان‌ به‌ حجت‌ این‌ که‌ یهودیان ‌ در مورد آنها اسطوره‌ و افسانه‌ می‌سازند، دست‌ بکشیم‌.

در زمینه‌ ستاره‌ شش‌ گوشه‌ که‌ اسراییلی‌ها آن‌ را به‌ عنوان‌ ستاره‌ داوود و سمبل‌ خویش‌ برگزیده‌اند دکتر محمد ابوغدیر استاد و رییس‌ بخش‌ زبان‌عربی‌ در دانشکده‌ علوم‌ انسانی‌ الازهر تأکید دارد این‌ ستاره‌ شش‌ گوش‌ دارای‌ اصلی‌ عربی‌ است‌ و یا بوسین‌ها که‌ جزیی‌ از کنعانی‌های‌ عرب‌ بودند و شهر قدس‌ را ایجاد کردند و دولتی‌ تشکیل‌ دادند، این‌ ستاره‌ را به‌ عنوان‌ شعار و سمبل‌ خود انتخاب‌ کردند.

وی‌ می‌افزاید بعد از خروج‌ یهود از مصر، آنها به‌ طرف‌ کنعان‌ رفتند، ولی‌داخل‌ آن‌ نشدند و به‌ صورت‌ مجموعه‌هایی‌ از قبایل‌ و عشایر در اطراف ‌منطقه‌ پخش‌ شدند و با کنعانیان‌ از در حیله‌ و نیرنگ‌ و از راه‌ تجارت‌ و خویشاوندی‌ وارد شدند تا توانستند بر شهر کنعان‌ و این‌ رمز و نشانه‌ دست‌پیدا کنند و از آن‌ تاریخ‌ این‌ ستاره‌ به‌ عنوان‌ اسطوره‌ای‌ در تفکر یهود در آمد و به‌ انگشتر سلیمان‌ ارتباط‌ داده‌ شد و در تمامی‌ جوامع‌ یهودی‌ در سراسرجهان‌ منتشر شد و به‌ هنرها و فنون‌ مختلف‌ وارد شد و در تفکر صهیونیستی ‌این‌ دلالت‌ حاصل‌ شد که‌ این‌ ستاره‌ جزیی‌ از تاریخ‌ و اسطوره‌ یهود است‌،چرا که‌ اسراییل‌ دولتی‌ است‌ که‌ بر اساس‌ اساطیر زندگی‌ می‌کند و تمامی ‌تلاش‌ خود را در این‌ زمینه‌ یعنی‌ ارتباط‌ مردم‌ و ملت‌ با مجموعه‌ای‌ ازافسانه‌ها به‌ کار می‌گیرد. دکتر صلاح‌ بهنسی‌ استاد باستان‌شناسی‌ اسلامی‌ دردانشگاه‌های‌ قاهره‌ و یمن‌ در این‌ مورد می‌گوید: ستاره‌ چه‌ پنج‌ ضلعی‌، چه‌شش‌ و چه‌ هشت‌ ضلعی‌ یکی‌ از شکل‌هایی‌ است‌ که‌ هنرمند به‌ منظور دوری‌از به‌ تصویر کشیدن‌ موجودات‌ زنده‌، از آن‌ بهره‌ می‌برد و لذا ما استفاده ‌فراوانی‌ از این‌ نوع‌ اشکال‌ هندسی‌ و نباتی‌ را در معماری‌ به‌ ویژه‌ در مساجد وساختمان‌های‌ اسلامی‌ شاهد هستیم‌ و دولت‌ صهیونیستی‌ یک‌ دولت‌ تازه‌تأسیس‌ است‌ و تاریخ‌ یا تمدنی‌ ندارد که‌ هنر یا معارفی‌ از آن‌ ناشی‌ شود.

وی‌ می‌افزاید: هنر اسلامی‌ دارای‌ خصایص‌ معینی‌ است‌ که‌ از جمله‌ اهم‌ آنهابی‌ علاقگی‌ به‌ خالی‌ بودن‌ صحنه‌ و سعی‌ در پر کردن‌ جاهای‌ خالی‌ هنر بانقاشی‌ است‌ و از اشکال‌ پرکردن‌ این‌ جاهای‌ خالی‌، ستاره‌ است‌ که‌ به‌ هنرمنداین‌ امکان‌ را می‌دهد، البته‌ در این‌ زمینه‌ از اشکال‌ دیگر هم‌ استفاده‌ می‌شود وبستگی‌ به‌ ذوق‌ صاحب‌ هنر دارد و ستاره‌ هیچ ‌ ربطی‌ به‌ شرایط‌ سیاسی‌ خاص‌ ندارد.

دکتر انور ابراهیم‌ رییس‌ اداره‌ مرکزی‌ توافقات‌ و برنامه‌های‌ فرهنگی‌ وزارت ‌فرهنگ‌ مصر در این‌ زمینه‌ می‌گوید: ستاره‌ ششی‌ ضلعی‌ مثل‌ هر شکل‌هندسی‌ دیگر است‌ که‌ هنرمندان‌ مسلمان‌ از آن‌ بهره‌ می‌جستند و از قدیم‌ دربرخی‌ فرهنگ‌ها مثل‌ فرهنگ‌ فارسی‌ ستاره‌ « شعرای‌ یمانی‌» وجود داشت‌ که‌ یک‌ ستاره‌ درخشان‌ در آسمان‌ صاف‌ است‌ و این‌ امر به‌ ما منقل‌ شد وهنرمندان‌ در اشکال‌ مختلف‌ و در کشورهای‌ مختلف‌ به‌ خصوص‌ در مغرب‌از آن‌ استفاده‌ می‌کردند. وی‌ می‌گوید: دراذهان‌ مردم‌ تداعی‌هایی‌ در موردارتباط‌ اشکال‌ هندسی‌ با امور سیاسی‌ وجود دارد و مردم‌ در مقابل‌ برخی‌سمبل‌ها خیلی‌ سریع‌ حساسیّت‌ نشان‌ می‌دهند، مثل‌ ستاره‌ که‌ رمز یهود شده ‌یا هرم‌ که‌ رمز و سمبل‌ جمعیت‌های‌ ماسونی‌ شده‌ است‌، ولی‌ این‌ دلیل ‌نمی‌شود ما هرم‌ را حذف‌ کنیم‌، چون‌ ماسونی‌ها از آن‌ استفاده‌ می‌کنند و بااین‌ که‌ در برخی‌ مقادیر فرعونی‌ قدیم‌ ما چیزهایی‌ شبیه‌ صلیب‌ شکسته‌ مشاهده‌ می‌کنیم‌، ولی‌ آن‌ هیچ‌ ربطی‌ با برداشت‌های‌ غرب‌ از صلیب ‌شکست‌ ندارد.

دکتر احمد الزیات‌ استاد آثار باستانی‌ اسلامی‌ در دانشکده‌ ادبیات‌ طنطامی‌گوید: یک‌ هنرمند مسلمان‌ اشکال‌ مختلف‌ هندسی‌ را چه‌ به‌ صورت‌ دومثلث‌ متقاطع‌ یا ستاره‌ شش‌ ضلعی‌ و یا شکلی‌ که‌ به‌ عنوان‌ قوس‌ پنج‌ سرمعروف‌ است‌ و در عصر فاطمی‌ها از آن‌ استفاده‌ می‌شد، در کارهایش‌ مورداستفاده‌ قرار می‌دهد که‌ جزیی‌ از آن‌ چیزی‌ است‌ که‌ به‌ نام‌ نقاشی‌ بشقاب‌ ستاره‌ای‌ معروف‌ است‌ و شکل‌ دایره‌ای‌ است‌ که‌ درون‌ آن‌ دانه‌ هایی‌ به‌ شکل ‌بادام‌ وجود دارد و در داخل‌ آن‌ شکلی‌ شبیه‌ ستاره‌ چند ضلعی‌ که‌ بر حسب ‌اندازه‌ و اضلاع‌، تعداد اضلاع‌ این‌ ستاره‌ از پنج‌ تا نه‌ تفاوت‌ می‌کرد و لذا این‌ گونه‌ طرح‌های‌ مهندسی‌ اسلامی‌ است‌ که‌ در معماری‌ها و آثار باقی‌ مانده‌ ازآن‌ زمان‌ مثل‌ محراب‌ چوبی‌ سیده‌ رقیه‌ در موزه‌ اسلامی‌ قاهره‌ وجود دارد.

وی‌ افزود: حتی‌ تا الان‌ نیز بسیاری‌ از طرح‌ هایی‌ که‌ در معماری‌ ما استفاده‌می‌شود ستاره‌ است‌ که‌ در اصل‌ از دو مربع‌ متقاطع‌ است‌ که‌ یک‌ ستاره‌ هشت ‌ضلعی‌ را تشکیل‌ می‌دهد و یا دو مثلث‌ متقاطع‌ که‌ شکل‌ یک‌ ستاره‌ شش ‌ضلعی‌ را ایجاد می‌کند که‌ اگر کوچک‌ شود شکل‌ پولک‌ ماهی‌ را پیدا می‌کندو این‌ امر از سال‌های‌ متمادی‌ پیش‌ در هنر اسلامی‌ به‌ کار می‌رفته‌ و ما ترسی‌ نداریم‌ که‌ چون‌ در پرچم‌ اسراییل‌ وجود دارد، آن‌ را به‌ کار نگیریم‌.

منبع:www.khosroshahi.net
/ 0 نظر / 22 بازدید